ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

cepicePřijímací řízení pro školní rok 2021/2022

níže naleznete veškeré informace týkající se přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uvádíme, kdy ředitelé středních škol zveřejní závazná kritéria, dále pak termíny k podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou a na všechny ostatní střední školy a samozřejmě i termíny přijímacích zkoušek.

Všem našim žákům 9.ročníků přejeme, aby si zvolili správnou střední školu a na tu se pak i dostali.

 

Kritéria přijímacího řízení pro stření školy bez talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31. ledna 2022

(Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání)

pozn. některé školy zveřejňují na svých stránkách předběžná kritéria přijímacího řízení již nyní.  – vhodné prostudovat

Přihlášky  

lze podávat přímo do kanceláře školy osobně nebo poštou (doporučeně)

 •     nejpozději do 1.března 2022
 • Budou připravovány a tisknuty školou až po pololetním vysvědčení.
 • Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení.
 • Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.)

Součást přihlášky bude i prohlášení o datové schránce zákonného zástupce. Pozn. – bývá vypsáno v kritériích přijímacího řízení, jestli škola vyžaduje nebo ne na samostatném formuláři

 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Čtyřleté obory:

 1. řádný termín:  12.4.2022
 2. řádný termín:  13.4.2022

Obory šestiletého a osmiletého gymnázia

 1. řádný termín:  19.4.2022
 2. řádný termín: 20.4.2022

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

 1. náhradní termín: 10.5.2022
 2. náhradní termín: 11.5.2022

Konané testy:

Jednotné přijímací zkoušky

 • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
 • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)

Školní přijímací zkouška    

Některé školy mají ještě požadavky na další zkoušku – OSP, AJ … atp.

 nutné vyhledat na stránkách škol – v kritériích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT.

Výsledky přijímacího řízení budou zpřístupněny 28.4.2022 a do dvou následujících pracovních dnů zveřejněny ve škole a na webových stránkách střední školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Obory s talentovou zkouškou

první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku v období od 2. ledna do 15. ledna 2022;

v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022.

 Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2021

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2022; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2022. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2020; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel stejně jako při přijímání do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna 2022; přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Při organizaci talentové zkoušky se postupuje stejně jako při přijímání ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

 

Přihlášky

do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30.listopadu 2022
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Radka Limprechtová, ZŠ Davle

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |