ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

V davelské škole již čtvrtým rokem spravujeme Podpůrný fond určený žákům naší školy, jejichž rodiny jsou v tíživé finanční a leckdy i životní situaci.
 
V roce 2015 vložili dárci do fondu příspěvky v celkové výši 14 900 Kč. Prostředky fondu jsme v roce 2015 použili v souladu s pravidly fondu na úhradu školních výletů, odpoledních kroužků a školy v přírodě pro žáky naší školy, jejichž rodiny si tyto výdaje aktuálně nemohou dovolit. Moc děkuji všem pravidelným i příležitostným dárcům za jejich příspěvky. Jejich velkorysost účinně pomáhá potřebným žákům naší školy. Bez jejich štědrosti by se děti nemohly zúčastnit společných akcí a zůstaly by mimo kolektiv svých spolužáků.
 
Podrobné vyúčtování příjmů a výdajů fondu je všem dárcům k dispozici v kanceláři školy.
 
Chcete-li se o účelu a fungování Podpůrného fondu dovědět více, čtěte prosím zde Budeme moc rádi za další podporu našich žáčků a žáků.
V souladu se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“ je v davelské škole od září 2011 vyučována angličtina již od 1. ročníku, v dotaci dvou vyučovacích hodin týdně. Od 3. třídy pak časová dotace výuky angličtiny narůstá na 3, resp. 4 vyučovací hodiny týdně. Od 7. ročníku si pak žáci k angličtině volí druhý světový jazyk (němčinu, francouzštinu nebo ruštinu).

Efektivní jazyková výuka je podmíněna zkušenými, odborně zdatnými učiteli a takové v davelské škole máme! Cílem intenzivní jazykové výuky je, aby všichni žáci naší školy získali kvalitní jazykovou průpravu potřebnou k dalšímu studiu a k pracovnímu uplatnění. Jazykové vzdělávání je vedeno nejen podle knižních učebních materiálů (na 1. stupni se nám osvědčila ucelená řada učebnic z Oxford University Press, na 2. stupni pak učíme podle řady učebnic More, Cambridge University, učebnice Ráduga na výuku ruštiny a němčinu učíme podle řady Prima), ale též pomocí interaktivních prostředků jako např. interaktivní učebnice, digitální učební materiály prezentované na interaktivní tabuli, výukové programy určení pro procvičování psané i ústní formy jazyka. Výuka angličtiny je podpořena motivačními hodinami s rodilým mluvčím, škola organizuje cizojazyčná divadelní představení. Nově se škola zapojila do mezinárodního e-twinningového programu, jehož cílem je navázat mezinárodní kontakty, sdílet a rozšiřovat si znalosti z oblasti zeměpisu, dějepisu, biologie, informatiky a environmentální výchovy. Komunikačním jazykem v tomto mezinárodním programu je pro všechny zapojené žáky i učitele angličtina.
 
Škola v odpoledních hodinách nabízí též rozvojové (konverzační) a doučovací kroužky pro různé věkové i znalostní úrovně našich žáků. Aktuální nabídku kroužků najdete od 1. 9. na webových stránkách školy a na našich informačních nástěnkách v družině a u vchodu do školy. Všechny školní kroužky startují v týdnu od 22. 9. Ceny kroužků se snažíme nastavit tak, aby byly dosažitelné pro všechny zájemce o další formy vzdělávání nad rámec povinné školní výuky.

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 470053197 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |