ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Kalendář akcí

Sorry, we currently have no events.
View All Events

Přihlášení

Základní škola Davle, příspěvková organizace

se sídlem Školní 96, 252 06 Davle

ORGANIZAČNÍ ŘÁD   ŠKOLY – část 12
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY základní školy davle – DODATEK Č. 3 ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Č.j.: 88/2016
Vypracoval: Mgr. Jana Hrubá, ředitelka školy
Schválil: Mgr. Jana Hrubá, ředitel školy
Projednáno na provozní poradě dne: 30. 8. 2016
Směrnice nabývá platnosti ode dne:  
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
  1. 9. 2016
Změny ve směrnici jsou prováděny formou   číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

2. Vnitřní řád školní družiny je platný pro ŠD Základní škola Davle. Ustanovení vnitřního řádu ŠD platí i při účasti na akcích organizovaných školní družinou mimo areál školy.

3. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

II.OBECNÁ USTANOVENÍ

Řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny , je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny . Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, především mladším žákům 1.- 5. třídy. Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

1.Poslání školní družiny (dále jen ŠD )

Zařízení ŠD je základní článek výchovy mimo vyučování. Ve dnech vyučování tvoří mezistupeň mezi vyučováním a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmových činností, odpočinku a rekreace. Její činnost je vymezena dobou bezprostředně před, nebo po školním vyučování.

2.Provozní doba ŠD

Školní družina

Ranní družina začíná provoz v 7:00 a končí v 7:45 hodin. Žáci odchází na vyučování v doprovodu vychovatelky.

Další činnost školní družiny navazuje na výuku. Podle ukončení rozvrhu jednotlivých tříd vychovatelky přebírají žáky od vyučujících. V doprovodu vychovatelek žáci odcházejí do školní jídelny na oběd.

Provoz školní družiny je od pondělí do pátku, ve dnech školního vyučování končí v 17 hodin.

Děti, které z družiny odcházejí na kroužky a další zájmové aktivity, odcházejí / vracejí se vždy se souhlasem vychovatelky školní družiny a v doprovodu vedoucího kroužku.

V době účasti na zájmové aktivitě za žáky zodpovídá vedoucí této činnosti. Žáky je možno osobně vyzvedávat u šaten, případně odchází sami podle rozpisu na zápisním lístku kroužků ,nebo na jednorázovou písemnou žádost (ta musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce žáka), poté přecházejí k šatnám nebo na kroužky samostatně. Okamžikem předání nebo opuštěním třídy přestává vychovatelka vykonávat nad žákem dohled.

3.Základní lokalizace a charakteristika ŠD

Kapacita ŠD Základní školy Davle je dle aktuálního zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení stanovena na maximálně 150 žáků.

Užívané prostory ŠD: 6 tříd v budově školy. Možnost užívání dalších prostor základní školy : školní jídelna, tělocvična, keramická dílna a za příznivého počasí družinová zahrada. ŠD disponuje vlastním zabezpečeným vchodem, oddělěným od vchodu základní školy.

Všichni žáci přihlášeni do ŠD mají ranní vstup k šatnám družinovým vchodem bez doprovodu rodičů.

Odpolední vstup, pouze k šatnám ŠD, je možný po zazvonění a vpuštění vychovatelkou. Následně rodiče vyčkají příchodu svého dítěte.

4.Způsob přihlašování, odhlašování, vyloučení ze ŠD

Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vedoucí vychovatelka školní družiny. Rodiče přihlásí dítě do ŠD řádně vyplněným zápisním lístkem v den vyhlášení zápisu do ŠD pro příslušný školní rok .                

Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji na zápisním lístku.

Do ŠD jsou přijímány děti 1. – 5. ročníku základní školy, na základě písemného zápisního lístku. Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě kritérií, které stanovuje ředitelka školy.

Aktuální kritéria pro přijetí žáků do školní družiny jsou přílohou tohoto řádu.

Vyloučení ze ŠD.

O vyloučení dítěte ze ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Pokud dítě soustavně, nebo závažným způsobem porušuje kázeň, řád ŠD a ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních.

Dítě může být vyloučeno i v případě, pokud zákonný zástupce neuhradí ve stanovené lhůtě úplatu za ŠD, viz. bod 5 této směrnice.

5. Ustanovení o úplatách zákonných zástupců za pobyt ve ŠD.

Ustanovení o úplatách ve ŠD se řídí rozhodnutím ředitelky školy. Úplata je splatná pololetně.

a) úplata za školní družinu činí 1300 Kč za pololetí

Úplata se hradí bezhotovostně na účet:

Majitel účtu: Základní škola Davle

Číslo účtu: 0383735329/0800

Do zprávy pro příjemce plátce uvede text: ŠD + jméno a příjmení žáka.

Úplata za I. pololetí musí být připsaná na účtu Základní školy Davle do 31. 8. 2016.

Úplata za II. pololetí musí být připsaná na účtu Základní školy Davle do 31. 1. 2017       Pokud nebude úplata za školní družinu uhrazena včas, nemůže dítě po dobu nezaplacení navštěvovat školní družinu.6. Podmínky docházky do ŠD, podmínky a doba odchodu či

vyzvedávání žáků ze ŠD, přechod žáků po vyučování do ŠD

a zodpovědnost za žáky v této době.

Podmínky docházky do ŠD a podmínky doby odchodu či vyzvedávání žáků ze ŠD jsou dány již při přihlašování žáka, neboť tyto informace musí uvést zákonný zástupce žáka do zápisního lístku, který slouží jako přihláška do ŠD a zároveň jako základní informace pro vychovatelky.

Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s provozní dobou ŠD a taktéž si své děti vyzvedávat včas.                                                                                                               

Odchody dětí mezi 13.30 hod. a 15.00 hod. není možné s ohledem na provoz realizovat. Vyzvedávat děti ze ŠD je možné až po návratu ze školní jídelny. Není dovoleno chodit po školní budově. Dítě je uvolněno ze ŠD pouze v době uvedené v zápisním lístku. Zákonní zástupci berou na vědomí, že vychovatelky nesmí nezletilé žáky uvolnit ze ŠD ani na základě ústních vzkazů (např. předávané staršími sourozenci), ani na základě telefonátů nebo zaslaných SMS zpráv. Mimořádné uvolňování žáků mimo dobu zapsanou v zápisním lístku, musí zákonný zástupce napsat na omluvenku (vzorová omluvenka na webových stránkách školy).

Vydání žáků ze ŠD rodinným příslušníkům nebo dalším osobám neuvedeným v zápisním lístku, je možné pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce žáka. Žák se při odchodu ze ŠD rozloučí osobně s vychovatelkou podáním ruky.

Všechny děti, které budou navštěvovat odpolední družinu, musí mít v řádně označeném látkovém pytli(igelitové tašky jsou nepřípustné) převlečení na odpolední sportovní aktivity, a to zejména tepláky, tričko, mikinu a sportovní obuv. Toto oblečení musí být řádně označené (např. fixem na oblečení). Řádně označený pytel s označenými sportovními věcmi bude předán zákonným zástupcem vychovatelce ke kontrole. Nepodepsané oblečení a další přinesené osobní věci např. svačinové boxy, láhve apod., které nelze s určitostí vrátit majiteli, budou po dobu 1 měsíce shromažďovány ve sběrném boxu a poté budou bez náhrady zlikvidovány.

Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s vnitřním řádem školní družiny. Zákonní zástupci jsou také povinni průběžně sledovat informace v družinovém zápisníku dítěte a také informace uveřejněné na internetových stránkách družiny (dostupné na http://www.zs-davle.cz/sd-aktuality).

7.Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD

Žáci docházející do školní družiny, dodržují pravidla kulturního chování. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování. Úmyslně neničí zařízení školy ani zařízení ŠD. Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelek a dalších oprávněných osob. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.

Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opouštět oddělení, zdržovat se na chodbě, v šatně, na WC, nesmí otevírat okna. Za žáka, který měl být v ŠD a nedostavil se, vychovatelka nezodpovídá.

Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou žáci seznámeni s pravidly bezpečného chování ve školní družině. Žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v jiných lokalitách školní družiny a na vycházkách. V průběhu roku, pokud je čeká nová činnost, jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti pro konkrétní práci. Pobyt v tělocvičně nebo odborných učebnách, např. v učebně s počítači, se řídí řády těchto učeben.

Bezpečnost žáků ve školní družině se řídí pravidly bezpečnosti tak, jak jej určuje Školní řád školy.

8.Pitný a svačinový režim ve ŠD

Děti, které budou zůstávat ve školní družině po 15.00 hodině, budou mít s sebou odpolední svačinu (např. ovoce nebo sušenku) v souladu se zásadami správné výživy dětí. Nevhodné je např. pečivo s uzeninou, brambůrky apod. Pitná voda je k dispozici každému žákovi v neomezeném množství. Každý žák musí mít svou vlastní lahev na pitnou vodu.

9.Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze ŠD

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne žáka do 17:00 hodin, kdy skončí odpolední provoz ŠD, snaží se vychovatelka telefonicky spojit se zákonným zástupcem žáka, domluví se na době vyzvednutí a čeká s žákem ve ŠD až do příchodu zákonného zástupce.

Sankce za pozdní vyzvednutí žáka po skončení odpoledního režimu ŠD, tj. po 17 hod., činí 100 Kč za každých 15 minut a je splatná do 3 dnů od pozdního vyzvednutí na účet školy. Neuhrazení této sankce je důvodem pro vyloučení žáka ze ŠD.

10.Dokumentace

Zápisní lístek                                                                                                                                      Třídní kniha                                                                                                                             Vnitřní řád ŠD                                                                                                                      Vnitřní řád užívání školní zahrady                                                                                                                       Plán činnosti ŠD                                                                                                                           Školní vzdělávací program                                                                                                      Vnitřní řád ŠD je součástí Školního řádu

11. Program ŠD.

Plán činnosti ŠD je aktualizován vždy k 15. 9. každého školního roku.

12. Práva a povinnosti žáků.                                                                                                                              

práva: Každý žák má stejná práva v souladu s Úmluvou o právech dítěte a Listinou základních práv a svobod, viz - Školní řád ZŠ Davle a to zejména:

  • právo dítěte na fyzický, duševní, morální, duchovní a sociálně zdravý rozvoj
  • právo respektovat vývoj osobnosti
  • právo na ochranu před všemi formami nedbalosti, krutosti a vykořisťování
  • na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace všeho druhu přiměřené jeho věku, a to ústně, nebo písemně, prostřednictvím umění, nebo jakýmikoli jinými prostředky podle volby dítěte
  • má možnost se dle svých schopností a zájmů zařadit do zájmových kroužků
  • má možnost se dle svých schopností spolupodílet na tvorbě týdenního programu

povinnosti:

  • řádně docházet do školní družiny a účastnit se činností
  • dodržovat společenská pravidla
  • řídit se vnitřním řádem školní družiny a školním řádem, pokyny vychovatelky školní družiny a pravidly, které si společně vytvořili
  • bez vědomí vychovatelky neopouštět prostory využívané školní družinou
  • okamžitě hlásit vychovatelce školní družiny každé zranění při činnostech
  • do školní družiny nenosit cenné věci a nebezpečné předměty
  • do školní družiny nenosit herní konzole a nepoužívat mobilní telefony ke hrám
  • řídit se pravidly stolování, dodržovat hygienická pravidla a chovat se ukázněně
  • nepořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby
  • nepoužívat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek a vulgarismů

13. Pravidla hodnocení.

Hodnocení žáků je prováděno vždy po každé činnosti. Každý problém je řešen s vychovatelkou oddělení, kam dítě dochází, případně i s vedoucí vychovatelkou. Práce vychovatelek je hodnocena ředitelem školy. Celkové hodnocení ŠD je obsaženo v závěrečné zprávě ŠD.

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vnitřní řád školní družiny byl projednán na provozní poradě pedagogických pracovníků dne 30. 8. 2016.

2. Schválením nového vnitřního řádu se ruší platnost předešlého řádu školní družiny ze dne 26. 8. 2015, č. j. 88/2015.

3. Dodatek č. 3 vnitřního řádu školní družiny je účinný od 1. 9. 2016.

Vypracovaly:

Katarína Nožinová, DiS, Mgr. Jana Hrubá


 

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |